Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2020 18-2020 369 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.369/2020
2020 18-2020 370 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.370/2020
2020 18-2020 371 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.371/2020
2020 18-2020 372 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.372/2020
2020 18-2020 373 Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.373/2020
2020 18-2020 374 Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. Uznesenie č.374/2020
2020 18-2020 375 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.375/2020
2020 18-2020 376 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.376/2020
2020 18-2020 377 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.377/2020
2020 18-2020 378 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.378/2020
2020 18-2020 379 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.379/2020
2020 18-2020 380 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.380/2020
2020 18-2020 381 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.381/2020
2020 18-2020 382 Návrh na zmenu názvu SOŠ v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prívlastok pre SOŠ a SPŠ) Uznesenie č.382/2020
2020 18-2020 383 Informatívna správa o využívaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ a fondov EHP Košickým samosprávnym krajom v odvetví kultúry Uznesenie č.383/2020
2020 18-2020 384 Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.384/2020
2020 18-2020 385 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2019 a Akčný plán na rok 2020 Uznesenie č.385/2020
2020 18-2020 386 Zámena pozemkov v obci Čaňa Uznesenie č.386/2020
2020 18-2020 387 Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom na ul. Školská 3 v Michalovciach Uznesenie č.387/2020
2020 18-2020 388 Predaj hnuteľného majetku z projektu MIKADO Uznesenie č.388/2020
2020 17-2020 361 Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.361/2020
2020 17-2020 362 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.362/2020
2020 17-2020 363 Návrh na zmeny v obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o, Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462 Uznesenie č.363/2020
2020 17-2020 364 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462 Uznesenie č.364/2020
2020 17-2020 365 Spoluúčasť na financovaní projektu „Rozhýbme bariéry v nás“ Uznesenie č.365/2020
2020 17-2020 366 Spoluúčasť na financovaní projektu „MOST ÚSMEVOV - prehliadka umeleckej tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím a organizovanie kreatívnych workshopov pre ľudí so zdravotným postihnutím“ Uznesenie č.366/2020
2020 17-2020 367 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.367/2020
2020 17-2020 368 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.368/2020
2020 16-2020 332 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.332/2020
2020 16-2020 333 Informatívna správa – Spojená škola Dobšiná, Elokované pracovisko Sečovce Uznesenie č.333/2020